Quy định tuyển sinh
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT);
Nội dung Quy định tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020 được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2019 như sau: