Quy định tuyển sinh
Nội dung Quy định tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020 được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2019 như sau: