Quy định tuyển sinh
Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021 - 2022
Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT) của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Công văn số 3117/UBND-GD ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022; Quyết định số 839 /QĐ-UBND, ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/4/2021 của Sở GD&ĐT về việc giao chỉ tiêu phát triển giáo dục THPT năm học 2021-2022,

Sở GD&ĐT hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2021-2022, như sau:

File đính kèm: