Quy định tuyển sinh
Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2020 - 2021
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và tuyển sinh trung học phổ thông (THPT);

Căn cứ Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên; Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú (DTNT);

Căn cứ Công văn số 3736/UBND-GD ngày 07/5/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021.

Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU                                                                                 

1. Mục đích

- Thực hiện tốt công tác huy động, tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học, trung học trên cơ sở đảm bảo yêu cầu giáo dục toàn diện, phát triển năng lực cá nhân; giáo dục các em trở thành những người có lòng yêu nước có phẩm chất, năng lực, sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt mục tiêu phát hiện bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí gắn liền với đảm bảo công tác phổ cập giáo dục các cấp, bậc học và phân luồng giáo dục.

2. Yêu cầu

- Tổ chức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, bậc học năm học 2020-2021 theo đúng quy chế Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Đảm bảo quyền được học tập của học sinh, khách quan, công bằng, công khai, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Đảm bảo quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh; mỗi cấp, bậc học đơn vị tuyển sinh phải có kế hoạch, phương án cụ thể.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm

File đính kèm: