Quy định tuyển sinh
Quy định tuyển sinh lớp 6 và lớp 10, năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung Quy định tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020 được Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2019 như sau:

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tuyển sinh vào Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Tri Phương - Huế, tuyển sinh Trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Quốc Học và các trường THPT trên địa bàn thành phố Huế thực hiện tuyển sinh theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

2. Quy định này áp dụng đối với người học tham gia dự tuyển vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế, Trường THPT Chuyên Quốc Học, Trường PTDT nội trú tỉnh và các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố Huế; các cá nhân và tổ chức có liên quan.

3. Các nội dung khác ngoài Quy định này, thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trung học hiện hành.

Điều 2. Kế hoạch, nguyên tắc tuyển sinh

Tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 thực hiện theo Công văn số 8662/UBND-GD ngày 08/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt phương án tuyển sinh năm 2019; Kế hoạch số 673/KH-SGDĐT ngày 28/3/2019 về tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020; Công văn số 853/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/4/2019 về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020 của Sở GD&ĐT; các văn bản khác của Sở GD&ĐT quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh năm học 2019-2020; việc tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 bảo đảm chính xác, công bằng, khách quan.

Nội dung chi tiết trong file đính kèm.