Thông tin tuyển sinh
V/v hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh năm học 2023-2024
Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024

Công văn số 1022/HD-SGDĐT ngày 07/4/2023 về việc Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2023-2024.

Phụ lục các mẫu đơn: https://docs.google.com/document/d/1BswRkfJuzbyYy4DlH5US1YfBeMZgpxR_/edit?usp=sharing&ouid=101085996080871607911&rtpof=true&sd=true